1. INFORMACIÓ GENERAL

1.1. Qui hi ha darrera d’aquesta Pàgina Web

COLLA CASTELLERA JOVE DE BARCELONA
CIF: G65357642
Domicili: Carrer de Sant Adrià 20, Recinte Fabra i Coats, nau G, 08030 Barcelona.
Correu electrònic de contacte: info@jovedebarcelona.cat
Telèfon de contacte: +34 902 955 349

1.2. Què es pretén amb aquest avís?

Amb aquest avís informem a l’usuari sobre qui hi ha darrera d’aquesta pàgina, així com informar del tipus d’informació que recollim sobre el mateix i per a què la necessitem, en el seu cas.

D’aquesta manera, juntament amb aquest text, posem a la disposició de l’usuari els altres textos legals d’aplicació com la Política de Privacitat i de Cookies, així com les condicions d’ús de la mateixa.

1.3. Com contactar amb els responsables d’aquesta Pàgina?

Per tal de contactar amb el nostre equip, es pot fer a l’adreça abans indicada o a través del següent correu electrònic: info@jovedebarcelona.cat.

 

2. FUNCIONAMENT
2.1. Com funciona aquesta Pàgina Web?

Qualsevol usuari pot visitar aquesta Pàgina Web quan ho desitgi, de manera totalment lliure; així com consultar els productes, preus i serveis que es mostren en ella.

L’usuari també pot visitar el nostre blog lliurement, sense necessitat de registre.

2.2. Tipus d’usuari a la nostra Pàgina Web

Visitant: es tracta de la persona que simplement navega per la nostra Pàgina Web o blog.

Usuari registrat a la base de dades: persona que contacta amb els responsables de la Pàgina Web per a efectuar alguna consulta.

2.3. Quines regles de confidencialitat apliquem?

Quan l’usuari navega per la nostra Pàgina Web, podem arribar a recollir les seves dades d’acord amb el que s’estableix a la nostra Política de Privacitat i de Cookies. Si bé, com a usuari, al navegar a la nostra Pàgina Web també es compromet a tractar qualsevol informació a què pogués accedir amb confidencialitat, en especial, si tingués accés a alguna dada personal.

2.4. Condicions d’ús de la Pàgina Web

2.4.1. Aspectes generals

Qualsevol persona que accedeixi i navegui per la nostra Pàgina Web, es converteix en Usuari de la mateixa. Això implica l’acceptació de les condicions d’ús d’aquesta Pàgina Web, detallades en totes les seves notes i polítiques legals, relatives a la protecció de dades, propietat intel·lectual, mesures de seguretat i jurisdicció competent, entre d’altres.

Com a Usuari, en accedir a aquesta pàgina i al nostre blog, assumeix els riscos que es puguin produir pel seu compte i risc. D’aquesta manera, ha de ser responsable de l’ús de mitjans idonis per evitar riscos controlables, que el pertoquin a vostè o a la seva persona.

Com a Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Pàgina Web, ja que aquesta pot patir modificacions i, per tant, es subjectarà i haurà d’obeir el que disposa.

A més d’aquestes condicions d’ús, haurà de respectar en tot moment la resta de normes d’aquesta pàgina, doncs regulen tots els drets i deures dels usuaris per a una millor protecció dels mateixos, la protecció de la nostra plataforma i per tant, també el nostre negoci.

2.4.2. Drets de l’usuari

2.4.3. Prohibicions de l’usuari

2.4.4. Drets del titular

D’aquesta manera, encara que es publiquin recomanacions sobre determinats temes per part de professionals de la matèria que s’estigui tractant, això no exclou que el Client necessiti de l’assessorament directe d’un professional, quan correspongui i que podria adequar o personalitzar el que aquell necessiti.

 

3. POLÍTICA DE CONTINGUTS, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
3.1. Tipus de continguts de la nostra Pàgina Web

3.1.1. Política de propietat intel·lectual

3.1.2. Límits de l’usuari respecte de l’accés i ús dels nostres continguts

L’accés als continguts de propietat intel·lectual per part seva com a Usuari i/o Client, no li transfereix cap dret sobre els mateixos. En aquest sentit, l’ús que li doni a aquesta informació i continguts només pot ser privatiu (utilitzat d’una manera privat) i qualsevol ús o reproducció realitzat pels usuaris, o altres que es puguin incloure en un futur, s’haurà de realitzar d’acord amb les previsions i polítiques legals aquí establertes, respectant en tot cas les limitacions legals aplicables.

Concretament, està prohibida:

Si vol sol·licitar cap tipus de permís per utilitzar o publicar algun dels nostres continguts del web o del nostre blog, es pot dirigir a nosaltres per algun dels mitjans indicats en el punt 1.4 d’aquest Avís.

3.1.3. Autoritzacions o Permisos

Com a Usuari o Client podrà visualitzar els elements de la Pàgina Web i blog i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per a un ús personal i privat , quedant, per tant, prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

No obstant això i com a excepció al que indica el punt 2 anterior, li permetem que com a Usuari mencioni els articles publicats a la Pàgina Web o blog a través de xarxes socials, amb les accions “tuit, retuit, compartir, bloguejar” o similars, sempre que es respecti la nostra titularitat o la menció a les persones que s’hagi indicat en els corresponents articles o continguts.

3.1.4. Enllaços entre pàgines web

Aquelles persones o entitats que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva Pàgina Web i aquesta Pàgina Web (en endavant, l’hiperenllaç), han de complir les condicions següents:

3.2. Respecte del software corresponent a aquesta Pàgina Web i del seu disseny

El titular d’aquesta Pàgina Web disposa dels permisos i llicències per a utilitzar aquesta Pàgina Web, així com dels drets relatius al seu disseny. Qualsevol ús del codi de programació, programari o disseny per part dels usuaris, no està permès, sent responsables els mateixos de qualsevol ús fraudulent o en perjudici de drets de la titular de la Pàgina Web o de tercers.

En cap cas, podrà extreure, manipular, copiar, compilar o descompilar cap element que composi la Pàgina Web, amb fins aliens o que escapin de l’objecte de l’ofert a la nostra Pàgina Web, podent emprendre accions legals contra tu, si es detecta alguna acció en contra i per aquest motiu.

3.3. Respecte de la nostra marca i identitat corporativa

Como a Usuari o Client no podrà utilitzar la nostra marca, domini, eslògan o qualsevol element que configuri la nostra identitat corporativa sense sol·licitar-nos permís exprés.

3.4. Regles complementàries

En el que no està disposat en els nostres avisos s’estarà al compliment del que es trobi disposat a la normativa aplicable de propietat intel·lectual i industrial.

 

4. RÈGIM DE RESPONSABILITATS
4.1 Responsabilitat d’accés a la Pàgina Web

L’accés a la nostra Pàgina Web, serà de l’exclusiva responsabilitat de l’Usuari, tant en la forma d’accés, com en la informació que facilita, així com en la seguretat amb que navega a través d’ella.

Per la seva banda, el titular de la Pàgina Web es compromet a realitzar el millor i més gran esforç, en la mesura del raonablement possible, per evitar errors en els continguts publicats a la web i oferir un servei constant i permanent a través d’ella.

No podem responsabilitzar-nos per les suspensions temporals, avaries o fallades tècniques que afectin els serveis o productes oferts a la plataforma o presentats al blog, provocats per causes alienes a la nostra empresa, per virus o inseguretat informàtica ocasionada per tercers, ni per les actuacions il·legals i irrespectuoses dels usuaris.

JOVE DE BARCELONA no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament de la Pàgina Web i, en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la Pàgina Web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les què, si escau, es prestin aquests serveis.

JOVE DE BARCELONA declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar a l’Usuari visitant en l’accés als continguts de la PÀGINA WEB. Per això, JOVE DE BARCELONA no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari o de tercers.

4.2. Respecte dels continguts publicats

Els responsables d’aquesta Pàgina Web ens responsabilitzem pel contingut i/o actualització dels enllaços publicats a la nostra Pàgina Web, de la informació que indexi la mateixa i que estigui relacionada amb altres llocs webs o amb altres empreses que resultin vinculades als criteris de cerca de contingut dins el perfil de l’Usuari.

Revisarem i actualitzarem la informació publicada a la nostra Pàgina Web però no podem garantir que tota ella sigui totalment correcta ja que poden produir-se errors tipogràfics, d’informació inexacta o incompleta per qualsevol raó justificable.

Sens perjudici de les limitacions establertes en la legislació vigent, els responsables d’aquesta Pàgina Web no es responsabilitzen pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals puguin tenir les informacions contingudes en la plataforma o altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix.

4.3. Responsabilitat en relació amb els serveis prestats

No ens podem fer responsables, en cap cas, entre d’altres situacions: (i) pel contingut que l’Usuari, si escau, publiqui mitjançant la nostra plataforma, per exemple, mitjançant la realització de comentaris al nostre blog, que causin danys directes o indirectes o conseqüents a tercers; (ii) pels errors relacionats amb la descripció de la informació publicada a la pàgina o al blog; (iii) per qualsevol ús erroni o indegut que l’usuari doni a la nostra Pàgina Web o a la interpretació dels continguts en ella o al blog publicats.

Els Usuaris s’hauran d’abstenir de realitzar actes de qualsevol tipus que contravinguin la legislació aplicable.

4.4. Responsabilitat en relació amb les fallades del servei

En general, ni la plataforma ni el seu titular responen pels errors tècnics en la plataforma i/o pel no subministrament del servei d’Internet: (i) per causa d’accions o errors de tercers i/o (ii) per causes pròpies quan es resolgui l’incident i/o actuï de manera diligent.

4.5. Altres responsabilitats i deures

Els responsables de la Pàgina Web es reserven el dret de comunicar la informació confidencial que els Usuaris li hagin comunicat quan vingui imposat per llei, reglament, normativa, ordenança i/o qualsevol altra mandat legal, judicial o sol·licitud governamental.

5. Protecció I FUNCIONAMENT DE LA PÀGINA WEB
La Pàgina Web es mantindrà operativa durant tot l’any, les 24 hores del dia, sempre que l’estat de la tècnica ho permeti.

No obstant això, els responsables de la Pàgina Web es reserven el dret de modificar o interrompre, en tot o en part, l’accés al sistema de manera temporal, quan el servei de manteniment, actualització o reparació del sistema o el servidor d’Internet el requereixi, sense necessitat d’haver-ho notificat a l’Usuari.

Si l’Usuari detectés cap anomalia, interferències de tercers, errors del sistema o mal funcionament de la Pàgina Web, haurà de notificar a JOVE DE BARCELONA perquè aquesta procedeixi a la seva solució.

6. DRET DE MODIFICACIÓ D’AQUEST AVÍS
Ens reservem el dret a modificar aquest avís per adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials que vagin sorgint o es vagin publicant, així com a efectuar les modificacions oportunes d’acord amb les pràctiques de la indústria o comercials.

Quan es produeixi un canvi substancial o de rellevància en les mateixes, revisarem mitjançant la present Pàgina Web o blog i amb una antelació prudencial, dels canvis que es vagin a produir en les nostres polítiques, indicant quan està previst que comencin a tenir plens efectes.

7. NORMATIVA APLICABLE A AQUESTA PÀGINA WEB
Tots els nostres textos i polítiques legals associats a aquesta plataforma es regeixen, en tots i cadascun dels seus extrems, per la legislació espanyola: la Llei 34/2002, de Serveis a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condiciones Generals de la Contractació, la Llei 26/1984 General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades i quantes disposicions legals resultin d’aplicació.

8. EXCLUSIONS DE LA POLÍTICA LEGAL DE LA PÀGINA WEB
La present política legal tan sols afecta la informació publicada i tractament de dades realitzat sobre la base de la nostra Pàgina Web o blog. En cap cas, les condicions aquí establertes han d’estar necessàriament relacionades amb les polítiques de JOVE DE BARCELONA pel que fa a la prestació de serveis en si, així com la forma de prestació dels mateixos per part del seu titular, ja que s’han d’establir les condicions del servei en cada cas i atenent als mateixos.

9. JURISDICCIÓ COMPETENT
En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions o avís, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent. En tot cas, si la teva situació és com a consumidor final, seran competents els tribunals corresponents al teu domicili. En el cas de persones jurídiques, les parts es subjectaran als tribunals de Badalona.

10. A QUINES ALTRES POLÍTIQUES LEGALS ES SUBJECTA AQUEST AVÍS I L’USUARI?
 El present avís legal es complementa amb la resta de polítiques legals establertes a la nostra Pàgina Web, ja comentades en aquest avís, com la nostra Política de Privacitat i galetes (cookies), a més de qualsevol altre que sigui necessari afegir o complementar, seguint el que es troba disposat a la legislació vigent en cada moment, tot per vetllar per l’interès dels nostres Usuaris i Clients, donant la major imatge de garantia i transparència.